Dataskydd

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara t.ex. uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting (värd)

Extern Hosting

Denna webbplats är värd extern. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hostarens servrar. Detta kan vara v. a. IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Den externa hostingen utförs i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR) och i intresset av ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör (art. 6 st. 1 lit. f GDPR).

Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas.

Vår(a) värd(ar) kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och följa våra instruktioner i samband med dessa uppgifter.

Vi använder följande värd(ar).:

Miss Hosting AB
Luntmakargatan 96
113 51 Stockholm
Sverige

3. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in.

Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Ansvarigt organ för databehandling på denna webbplats är:

EMventure AB
Kröken, Emhult 7
574 55 Kvillsfors
Sverige

Telefon: +46 (0) 383 18 222
E-post:

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du hävdar en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 bokstav a GDPR eller artikel 9.2 bokstav a GDPR, om särskilda datakategorier enligt artikel 9.1 GDPR behandlas. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer baseras även databehandling på artikel 49.1 (a) GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om de är skyldiga att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan också ske utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Följande stycken i denna dataskyddsförklaring ger information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall.

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att i dessa länder kan ingen dataskyddsnivå jämförbar med den i EU garanteras.

Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot Direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASESEKRTETESSPOLICY. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER. ELLER VI KAN BEVISA OMFATTANDE SKYDDSSKÄL TILL BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLING ÄR FÖR ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA AV JURIDISKA ANSVAR (INVÄNDNING ENLIGT (1)GD).

OM DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR NÄR SONM HELST. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING OM DET ÄR RELATERAT TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING. (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätt till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens varaktighet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/görs olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR måste dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invända mot reklam-e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-postmeddelanden.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och skadar inte din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies), lagras på grundval av artikel 6 (1) lit f GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i denna dataskyddsförklaring och vid behov be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören (provider) av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Referens-URL
  • Värdnamn på den åtkomstdator
  • Tid för serverbegäran
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter du skickat till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

Kommunikation via WhatsApp

Vi använder WhatsApps snabbmeddelandetjänst för att kommunicera med våra kunder och andra tredje parter. Leverantören är WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen sker via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), vilket hindrar WhatsApp eller andra tredje parter från att få tillgång till kommunikationsinnehållet. WhatsApp får dock tillgång till metadata som uppstår under kommunikationsprocessen (t.ex. avsändare,

mottagare och tid). Vi vill också påpeka att WhatsApp hävdar att de delar personlig information om sina användare med sitt USA-baserade moderbolag Meta. För mer information om databehandling, se WhatsApps integritetspolicy på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp används på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med kunder, potentiella kunder och andra affärs- och avtalspartner så snabbt och effektivt som möjligt (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke begärdes sker databehandlingen uteslutande på grundval av samtycket; detta kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

Kommunikationsinnehållet som utbyts mellan och på WhatsApp förblir hos oss tills du ber oss att radera det, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriskt lagligt Avsättningar - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och annonsering

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som t.ex. sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Vidare kan vi använda Google Analytics, t.ex. spela in din mus och rulla rörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade datamängderna och använder maskininlärningsteknik för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser Plugin

Du kan förhindra Google från att samla in och bearbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Google-Signals

Vi använder Googles signals. När du besöker vår webbplats registrerar Google Analytics bl.a. Din plats, sökhistorik och YouTube-historik och demografisk data (besökardata). Denna data kan användas för personlig reklam med hjälp av Google-signalen. Om du har ett Google-konto kommer Google-signalens besöksdata att länkas till ditt Google-konto och användas för personliga reklammeddelanden. Uppgifterna används också för att skapa anonym statistik över våra användares användarbeteende.

Google Analytics E-Coomerce-mätning

Denna webbplats använder funktionen "e-handelsmätning" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra deras marknadsföringskampanjer online. Information som gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning av en produkt tills du köper den registreras. Denna data kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som är tilldelat respektive användare eller deras enhet.

6. Newsletter (Nyhetsbrev)

Nyhetsbrevsdata

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrera" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

De uppgifter som du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller tjänsteleverantören för nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att det inte längre finns tillgängligt. något syfte. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

Efter att du har tagits bort från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller nyhetsbrevsleverantören i en svartlista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkraven vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

7. Plugins och Tools

Google Maps

Den här sidan använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du anropar Google Maps laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav a, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens enhet (t.ex. fingeravtryck av enheten). Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Du kan hitta detaljer här:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/

och

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Du hittar mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv